ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ16/07/2011
อัพเดท9/01/2018
ผู้เข้าชม256010
แสดงหน้า350285
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง (เข้าชม 2083 ครั้ง)

              

►     สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย รายสัปดาห์
        (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง) 

 

 ►   แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
      สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (CPG_Zika 22
      กันยายน 2559)

►   แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานสำหรับองค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น (IVM)


►    คู่มือการจัดการโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะสำหรับ
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


►     การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่แผน
        พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


►      รวมแนวทาง/ คู้มือปฏิบัติการ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง